Upravit stránku

Co to je EVO Opatovice?

Co se pod tímto názvem skrývá?

V našem případě se jedná o energetické využití zbytkového směsného komunálního odpadu, kdy na energetickém zařízení je možné spálením vyrobit energii, kterou je možné následně při kombinované výrobě přeměnit na elektrickou energii a teplo. Tepelnou energii je pak možné využít v rámci centrálního zásobování teplem.

Co to je EVO ?

Strategická poloha mezi Hradcem Králové a Pardubicemi a ideální infrastruktura činí z průmyslové zóny EOP ideální místo pro realizaci projektu EVO Opatovice.

Výhody pro občana:

Proč našemu zařízení tedy říkáme EVO, v čem je rozdíl oproti klasické spalovně?

Rozdíl mezi spalováním odpadů a energetickým využitím odpadů definuje především Zákon o odpadech. Tento zákon stanovuje pro energetické využití odpadů nejnižší energetickou účinnost 65%.

Tedy, pokud budeme energeticky využívat směsný komunální odpad tak, abychom z něj získali a využili nejméně 65% v něm obsažené energie, jedná se o energetické využití odpadů (EVO), které probíhá v zařízení pro energetické využití odpadů.
Pokud však bude naším hlavním cílem odpad především zlikvidovat a budeme se proto odpadu zbavovat spalováním, při nižší energetické účinnosti než je stanovených 65%, třeba proto že teplo nepotřebujeme, bude se jednat jen o spalovnu odpadů.

Termický způsob nakládání s komunálními odpady je spolu s látkovým využitím nejvýznamnějším způsobem využití těchto druhů odpadů a svým dosahem je tak schopen zajistit v reálném čase a místě i minimalizaci jeho objemu. Spalování je z chemického hlediska termooxidační proces, při kterém se biogenní prvky (C, S, N) oxidují za uvolnění tepla (exotermická reakce). Energetické využití odpadů tedy představuje využití jejich energetického potenciálu a tím dosažení úspor primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energií (fosilních paliv). Přitom dochází k důmyslnému čištění spalin a jejich výstup je pod přísnou kontrolou legislativy a dozorujících státních orgánů. To oproti postupnému uvolňování plynného či kapalného znečištění do okolí samovolným rozkladem na skládkách nebo jejich občasným nekontrolovatelným zahořením. Tím je v zařízeních EVO zajištěna vysoká úroveň péče o životní prostředí.

Zkušenosti ukazují, že pokud je kvalitně navrženo vlastní spalovací zařízení v celém technologickém komplexu na základě sestavy doporučených technologií BAT (Best Available Technology), správně veden celý spalovací proces a zařízení je vybaveno moderní odlučovací technikou, pak můžeme hovořit o prověřené ekologicky bezpečné technologii. Výsledkem termického zpracování odpadů je inertní anorganický materiál s minimálním obsahem organických zbytků, který lze po certifikaci látkově využít i jako součást stavebních či rekultivačních materiálů.

  • Zařízení EVO - spalování komunálního odpadu bez předchozí nutné úpravy.
  • Jednoduché a účinné ovládání spalovacího procesu.
  • Dokonalé vyhoření odpadu až na anorganický inertní materiál – škváru.
  • Škvára obsahuje minimální množství organických zbytků (1 - 5 %).
  • Redukce hmotnosti až na 25 % původních hodnot.
  • Redukce objemu až na 10 % původních hodnot (10 násobné prodloužení životnosti skládky).
  • Využití uvolněné tepelné energie ze spalovacího procesu k výrobě teplonosného média.
  • Úspora primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energie (uhlí, plyn, ropa).
  • Účinné čištění sledovaných škodlivin ze spalin.
  • Získání druhotných surovin pro materiálové využití vyseparováním kovového šrotu ze škváry.

Umístění

Jednou z variant umístění je v průmyslové zóně EOP, bližší informace naleznete ZDE.

Vstupy a Výstupy

Vstup:

Jako palivo může být v tomto případě využíván zbytkový směsný komunální odpad z Hradce Králové, Pardubic a okolních měst a obcí. Tedy, odpad ukládaný občany Východočeského regionu do popelnic a kontejnerů na směsné odpadky (černé kontejnery). Roční produkce komunálních odpadů dosahuje jen v Královehradeckém kraji až 230.000 tun. Po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů zůstává zhruba 130.000 tun. Nebyl by tedy spalován odpad, vytříděný občany ukládáním do barevných kontejnerů pro papír, plast, bio-odpad, atd. Vytříděné složky odpadu lze totiž dále využívat jinak než energeticky, v souladu s pravidly hierarchie nakládání s odpady a ekonomikou zpracování.

Výstupy:

TEPLO

EOP klade důraz na maximální využití energie obsažené v odpadech. Proto tepelná energie uvolněná při spalování odpadu, by byla odebírána spalinám a předávána do vody a vodní páry, vedena na turbínu, kde by se část energie využilo k výrobě elektrické energie. Zbylá část energie by byla následně vedena na tepelný výměník a využita k dodávce do tepelné soustavy společnosti EOP. Tím lze ročně uspořit až 46 milionů kWh elektřiny ročně oproti výrobě z uhlí.

ELEKTRICKÁ ENERGIE

Elektrický výkon by závisel na zvolené kapacitě zařízení a míře kogeneračního režimu (hrubý odhad v rozmezí 10 – 30 MWe).

 

ŠKVÁRA a POPÍLEK

Škvára popílek po spálení dosahují asi jen 25-30% původní hmotnosti (10% původního objemu) zpracovávaného směsného komunálního odpadu. Následně je lze uložit na skládku nebo po jejich certifikaci dále využít například ve stavebnictví.

ŽELEZNÝ ŠROT A NEŽELEZNÉ KOVY: cca 700 t/rok dále využitelného materiálu

Plechovky, korunkové uzávěry, šrouby, hřebíky, skoby, dráty, panty, zámky, klíče a jiné drobné železné předměty, putují po spálení odpadu se škvárou do magnetického separátoru. Metodou vířivých proudů jsou následně separovány nemagnetické kovy. Tímto způsobem lze při spálení cca 150.000 tun odpadu ročně získat v průměru až 500 tun železného odpadu a 200 tun nemagnetických kovů, které budou dále zpracovány v hutích.

EMISE

Nejvyšší přípustnou míru znečišťování ovzduší, tj. emisní limity, stanovuje nový Zákon o ochraně ovzduší, který tyto limity přejímá z legislativy Evropské unie. Pro EVO Opatovice jsou tyto limity nepřekročitelné. Proto musí být za provozu všechny spaliny podrobeny čištění. Byl by z nich odstraňován prach, popílek a snižován obsah plynných škodlivin, pod zákonnou hranici přípustného znečišťování ovzduší. Kvalita vypouštěných spalin by byla na výstupu trvale měřena a zaznamenávána. Výsledky tohoto kontinuálního měření emisí by pak byly předávány orgánům ochrany a inspekce životního prostředí. Z toho plyne, že by byl provoz zařízení EVO pod trvalou kontrolou. Technická opatření a používání moderních technologií při čištění spalin, tak vylučují nadměrné znečišťování ovzduší, poškozování životního prostředí a z toho plynoucí zdravotní rizika pro obyvatelstvo regionu.