Upravit stránku

Skládkování – ano / ne?

Skládkování odpadů – rizikový faktor

Při skládkování organických látek, které tvoří většinu všech složek odpadu, dochází k nepřehledné řadě chemických reakcí. Uvolňují se uhlovodíky (tzv. skládkové plyny) do atmosféry, dochází k uvolňování průsakových vod s toxickými výluhy do zemské kůry a posléze do spodních vod. Skládkováním dochází navíc k velkému záboru půdy. Tělesa skládek se po uzavření stávají pro životní prostředí rizikovým faktorem na velmi dlouhou dobu a ani požáry skládek nejsou ojedinělé. Argument, že se musí vždy jednat o zajištěné skládky, neobstojí…

Vzhledem k výše uvedeným aspektům došla Evropská unie a nakonec i Česká republika k závěru, že skládkování směsného komunálního odpadu:

  • je nejméně přijatelný způsob nakládání s odpady jak z hlediska vlivů na životní prostředí, tak z hlediska ekonomického, neboť zcela přicházíme o materiálové a energetické zdroje obsažené v odpadech
  • se jeví pro budoucí desetiletí jako neúnosné z hlediska udržitelného rozvoje

Jak je na tom Královehradecký a Pardubický kraj?

Oba kraje z pohledu využití komunálního odpadů leží pod průměrem české republiky a zvětší části tak končí komunální odpad na skládce místo toho, aby sloužil jako zdroj surovin pro zpětné využití či recyklaci, anebo byl energeticky využit.

V současné době se v Královehradeckém kraji vyprodukuje okolo 126 tisíc tun komunálního odpadu ročně, z toho je více než 20% ukládáno na skládkách.  Pardubický kraj produkuje ročně zhruba 140 tisíc tun směsného komunálního odpadu.

Legislativní požadavky

Evropská unie požaduje po svých členských státech, aby skládkování směsných komunálních a energeticky využitelných odpadů radikálně omezily a dokonce v průběhu několika let zcela zakázaly. Pro Českou republiku je tento závazek dle POH ČR stanoven konkrétně na rok 2024 V případě neplnění těchto požadavků Evropské unie se Česká republika vystavuje sankcím ze strany Evropské komise.

Směrnice o odpadech 2008/98/ES zavádí pětistupňovou hierarchii nakládání s odpady. Podle této směrnice jsou státy Evropské unie povinny zajistit, aby všechny odpady prošly stupněm využití, tj. materiálovým nebo energetickým. Teprve jestliže odpady není možno využít jedním z těchto způsobů, je třeba je bezpečným způsobem odstranit.

Hierarchie nakládání s odpady dle směrnice o odpadech 2008/98/ES

Směsný komunální odpad je cenný zdroj energie a je proto špatné a nezodpovědné ho vyhazovat na skládku. Přesto se u nás energeticky využívá pouhých 12% komunálního odpadu. V současné době jsou v ČR provozně ověřené a spolehlivě fungující jen 4 spalovny komunálních odpadů – v Praze, Liberci, Brně a Plzni. Vzhledem k množství SKO, které se u nás každý rok vyprodukuje, je tento počet nedostačující.

Plán odpadového hospodářství ČR, který zohledňuje požadavky směrnice EU, nás zavazuje k tomu, aby od roku 2024 byl směsný komunální odpad (SKO) zařazen mezi odpady, u nichž se zakazuje skládkování.